Videonovērošanas privātuma paziņojums


SIA "Goldingen G.B." (Goldingen G.B., mēs, mūsu) rūpējas par Jūsu privātuma aizsardzību. Šajā videonovērošanas privātuma paziņojumā mēs sniedzam informāciju par videonovērošanas datu apstrādi un Jūsu tiesībām saistībā ar videonovērošanas veikšanu:

- Vakara ielā 5, Kuldīgā, LV-3301 ēkas ārējā perimetrā;

- Rīgas ielā 6, Olainē, LV-2114 telpās un ēkas ārējā perimetrā.


Turpmākas atsauces uz “personas datiem” nozīmē jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kas apstrādāta saistībā ar videonovērošanas veikšanu. Personas dati ir arī dažādas informācijas daļas, kuras apkopojot, var identificēt konkrētu personu.


Pārzinis


Videonovērošanas personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Goldingen G.B.", reģistrācijas numurs: 40003669631.


Jautājumos, kas saistīti ar mūsu veikto personas datu apstrādi, kā arī lai īstenotu savas tiesības, lūdzam sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi info.lv[at]consultant.lv.


Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats


Goldingen G.B. veic videonovērošanu, kuras ietvaros tiek apstrādāti Jūsu personas dati, lai  nodrošinātu apmeklētāju, darbinieku, telpu un mantas drošību, aizstāvētu mūsu tiesiskās prasības un leģitīmās intereses, kā arī atklātu un novērstu pretlikumīgas darbības. 


Personas dati galvenokārt tiek apstrādāti Goldingen G.B. leģitīmajās interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f) apakšpunkts).


Apstrādātie personas dati un datu subjektu kategorijas


Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti videoattēli un citi ar videonovērošanas procesa veikšanu saistītie dati (piemēram, vietas identifikācija, ģeogrāfiskās koordinātas, datums, laiks). Videonovērošanas sistēma skaņas ierakstu neveic.


Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti personas dati par visām personām, kas atrodas videonovērošanas objektā izvietotās videonovērošanas aparatūras redzamības zonā (tai skaitā apmeklētāji, darbinieki, klienti).


Datu nodošana


Goldingen G.B. var nodot Jūsu personas datus, ja:

- to pieprasa piemērojamie tiesību akti;

- datu nodošana ir nepieciešama Goldingen G.B. leģitīmo interešu aizsardzībai;

- Goldingen G.B. ir pilnvarots nodot datus atbilstoši Jūsu pieprasījumam.


Jūsu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros. 


Personas datu apstrāde, glabāšana un aizsardzība


Jūsu personas datus mēs apstrādājam tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tika iegūti un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Videonovērošanas objektos ir izvietotas informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to redzamības laukums nebūtu lielāks par to, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. Mēs neveicam videonovērošanu vietās, kur personas sagaida augstu privātuma aizsardzību (piemēram, labierīcībās vai ģērbtuvēs).


Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams, nosakot maksimālo glabāšanas termiņu 30 (trīsdesmit) dienas no ieraksta veikšanas brīža, ja vien nerodas cits pamatots apstrādes nolūks (piemēram, kriminālizmeklēšanas uzsākšana). Pēc glabāšanas perioda termiņa beigām attiecīgie Jūsu personas dati, kas apstrādāti saistībā ar videonovērošanas veikšanu, tiks dzēsti.


Mēs īstenojam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas vai nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas, neatļautas izpaušanas vai piekļuves, kā arī no citām nelikumīgām apstrādes formām.


Jūsu tiesības


Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem ietver:

1. tiesības piekļūt;

2. iesības labot;

3. iesības dzēst;

4. iesības ierobežot apstrādi;

5. iesības iebilst pret apstrādi;

6. tiesības uz datu pārnesamību.


Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ personas datu labošanas un dzēšanas iespējas ir ierobežotas. Tāpat arī citas no iepriekš minētajām tiesībām var būt ierobežotas, ja mūsu leģitīmās intereses vai juridiskās saistības ir svarīgākas par Jūsu interesēm un tiesībām. Atsevišķa informācija var tikt uzskatīta par neizpaužamu konfidencialitātes saistību dēļ.


Lai iegūtu papildu informāciju un/vai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums rakstveida formā, izmantojot informāciju, kas norādīta sadaļā „Pārzinis“. Lai nodrošinātu datu aizsardzību un īstenotu Jūsu tiesības, mums ir tiesības lūgt Jums apliecināt savu identitāti.


Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (e-pasts: info@dvi.gov.lv, vietne: www.dvi.gov.lv. Mēs aicinām pirms sūdzības iesniegšanas sazināties ar mums, izmantojot informāciju, kas norādīta sadaļā „Pārzinis“, lai atrisinātu radušos problēmsituāciju.


Izmaiņas


Pēdējo reizi atjaunināts 08.03.2024.